Gwarancja BFG

Informacje o gwarancjach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Gwarancja depozytów BFG

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 euro. Środki te podlegają 100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. ustawa o BFG (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).

Oznacza to, że w razie upadłości Banku zwracane są depozyty do ustawowo określonej wysokości.

Wysokość gwarancji - do równowartości 100.000 euro.

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej http://www.bfg.pl/
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725