Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne.

 

Podstawowe cechy kredytu gotówkowego:

 • spłata w ratach malejących lub rosnących,
 • na własne potrzeby konsumpcyjne,
 • kredyt oprocentowany jest według stałej i zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

 • kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł
 • całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 11,50%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 9.659,99 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 900,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 8.759,99 zł,
  3. koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,76%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 39.659,99 zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-12-2022 r.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725