O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Początki spółdzielczości bankowej w Sieradzu przypadają na rok 1950. Wtedy to powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu, która swoim działaniem obejmowała miejscowości przylegające do Sieradza - Męka, Bogumiłów, Charłupia Mała oraz miasto Sieradz. Centralą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sieradzu był Bank Rolny, który nadzorował Kasą pod względem finansowym, organizacyjnym oraz rewizyjnym. W 1957 roku Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu została członkiem Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu stosuje się w jak najszerszym zakresie do "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014r.- z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego.

Zasady Polityki Informacyjnej  w zakresie profilu ryzyk i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Sieradzu oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Sieradzu ul. Zamkowa 2, u Głównego Księgowego.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2021 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu